HOTĂRÂREA 794/30.07.2020

HOTĂRÂRE | 794 | din data de 30.07.2020

Privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia și a planului de măsuri aferente semestrului I 2020

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul prevederilor art. 13 lit. a) și art. 27 lit. e) din Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu completările și modificările ulterioare;

Prevederile art. 14 lit. e) din Ordinul 163/2007 pentru aprobarea Normelor de apărăre împotriva incendiilor;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (7) lit. h), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia aferent semestrului I 2020, conform anexei nr. 1.

Art. 2 Aprobarea Planului de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de management al situațiilor de urgență, instruirea personalului și a activității de intervenție, semestrul I anul 2020, conform anexei nr. 2.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Stan Constantin Bogdan
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut