HOTĂRÂREA 793/30.07.2020

HOTĂRÂRE | 793 | din data de 30.07.2020

Privind darea în folosință gratuită a unor bunuri mobile către S.C. Colectare Deșeuri S.R.L.

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În baza art. 2146 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a) precum și art. 362 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Darea în folosință gratuită pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul părților, către S.C. Colectare Deșeuri Mogoșoaia S.R.L., în vederea folosirii acestora pentru desfășurarea activității societății, a următoarelor bunuri: Autoturism Volkswagen Passat serie șasiu WVWZZZ3BZ3P273302 în valoare de 10.900 RON; Autoturism Dacia Logan serie șasiu WVWZZZ3BZ3P273302 în valoare de 3.800 RON; Microbuz Mercedes Benz serie șasiu WDB9046631R592339 în valoare de 5.700 RON.

Art. 2 Predarea-primirea bunurilor mobile menționate la art. 1 din prezentul proiect de hotărâre se vor face pe baza de proces-verbal.

Art. 3 Cheltuielile de întreținere ale bunurilor mobile pe parcursul întregii perioade vor fi suportate de S.C. Colectare Deșeuri Mogoșoaia S.R.L.

Art. 4 Obligațiile S.C. Colectare Deșeuri Mogoșoaia S.R.L., modalitățile de angajare a răspunderii și sancțiunile sunt prezentate în contractul de comodat, Anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 5 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 3 (Diaconescu Victor, Grădinaru Constanța, Pavel Aurel), dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Stan Constantin Bogdan
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut