HOTĂRÂREA 79/30.09.2021

Privind modificarea HCL nr. 722/2020 de aprobare a indicatorilor tehnico–economici pentru realizarea obiectivului de investiții “Amenajare parcare strada Constantin Brâncoveanu, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

În temeiul H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea modificării HCL nr. 722/2020 de aprobare a indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiții “ Amenajare parcare strada Constantin Brâncoveanu, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2  Încetarea aplicabilității prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 789/2020 privind modificarea HCL nr. 722/2020 de aprobare a indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiții “Amenajare parcare strada Constantin Brâncoveanu, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov”

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru, voturi împotrivă 2 (Pavel Aurel, Băiaș Costel), abţineri 2 (Cojocaru Iustin, Ienculescu-Popovici Felicia), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Gheorghe Dinu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
4 octombrie 2021

Sari la conținut