HOTĂRÂREA 784/29.05.2020

HOTĂRÂRE | 784 | din data de 29.05.2020

Privind aprobarea unui schimb de terenuri între Comuna Mogoșoaia și North Development Team 2016 S.R.L.

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Conform art. 555, art. 565 și art. 1763-1765 din Codul civil;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind aprobarea Codului Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Însușirea Raportului de Evaluare nr. 897/22.05.2020 (anexa nr. 1 la prezenta), întocmit de evaluator autorizat ANEVAR Maria G. Stoenescu și a Raportului de Evaluare nr. 898/22.05.2020 (anexa nr. 2 la prezenta), întocmit de evaluator autorizat ANEVAR Maria G. Stoenescu.

Art. 2 Aprobarea efectuării următorului schimb imobiliar:

–  North Development Team 2016 S.R.L. oferă Comunei Mogoșoaia terenul intravilan Lot 2 în suprafață de 521 mp identificat cu nr. cadastral 57702, înscris în cartea funciară nr. 57702 U.A.T. Mogoșoaia la prețul de 193.700 lei,

–  Comuna Mogoșoaia oferă North Development Team 2016 S.R.L. terenul intravilan în suprafață de 521 mp identificat cu nr. cadastral 58117, înscris în cartea funciară nr. 58117 U.A.T. Mogoșoaia.

Art. 3 Aprobarea modelului de contract de schimb (anexa nr. 3 la prezenta).

Art. 4 Împuternicirea domnului Primar, Paul Mihai Nicu Precup, să semneze contractul de schimb în numele Comunei Mogoșoaia.

Art. 5 Cheltuielile ocazionate de acest schimb imobiliar aflate în sarcina coschimbașului Comuna Mogoșoaia  vor fi suportate din bugetul local.

               Art. 6 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

               Art. 7 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotarâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Nicolae Predeșel
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut