HOTĂRÂREA 783/29.05.2020

HOTĂRÂRE | 783 | din data de 29.05.2020

Privind acordarea unor drepturi copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integrați în învăţământul de masă din Comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Prevederile art. 51 alin (2) din  Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile HG 423/2016 privind aprobarea Metodologiei de alocare a sumelor necesare acordării drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă;

Prevederile HG 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar;

Prevederile HG 904/2014 privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;

Adresa nr. 660/07.05.2020;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Acordarea unor drepturi copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă din Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, conform anexei.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Nicolae Predeșel
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut