HOTĂRÂREA 769/29.04.2020

HOTĂRÂRE | 769 | din data de 29.04.2020

Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia și ale serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local 

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa nr. 3266/CD/15.05.2019 emisă de Instituţia Prefectului – Judeţul Ilfov, înregistrată la sediul instituției Comuna Mogoşoaia sub nr. 15347/27.05.2019 prin care ne este comunicat numărul maxim de posturi pentru anul 2019 la nivelul Comunei Mogoșoaia;

Prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii (r2), actualizată cu modificările şi  completările ulterioare;

Prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi  completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;

Prevederile art. 409 alin. (1), alin. (2) și alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Conform art. III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. c) și a prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Comunei Mogoșoaia și ale serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local, conform anexelor.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Nicolae Predeșel
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut