HOTĂRÂREA 768/29.04.2020

HOTĂRÂRE | 768 | din data de 29.04.2020

Privind modificarea HCL nr. 137/31.10.2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii activității de administrare a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale Comuna Mogoșoaia pentru activitatea de amenajare și întreținere spații verzi

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Prevederile art. 3 alin. 1 lit. b), art. 34 alin. (1) lit. b) si art. 39 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

Conform art. 7 lit. c) din Contractul de delegare a gestiunii activității de administrare a domeniului public și privat al Comunei Mogoșoaia;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 137/31.10.2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii activității de administrare a domeniului public și privat al unității administrativ teritoriale Comuna Mogoșoaia pentru activitatea de amenajare și întreținere spații verzi, în sensul modificării  Anexei nr. 2 a contractului de delegare a gestiunii serviciului.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Nicolae Predeșel
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut