HOTĂRÂREA 735/20.02.2020

HOTĂRÂRE | 735 | din data de 20.02.2020

Privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în Comuna Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Potrivit art. 8, alin. (1), alin. (3), litera i) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006;

Prevederile Ordinului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 82/2015 prin care a fost aprobat Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), art. 139, alin. (1) și art. 196, alin. (1), litera a) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare în Comuna Mogoșoaia, conform anexei.

Art. 2 Prevederile HCL 77/31.08.2017 își încetează aplicabilitatea de la data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 0, dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut