HOTĂRÂREA 734/20.02.2020

HOTĂRÂRE | 734 | din data de 20.02.2020

Privind însușirea rapoartelor de evaluare nr. 541/26.03.2019 și 542/26.03.2019, precum și aprobarea prețului de achiziție a imobilelor: apartamentul numărul 2 având 1 cameră și dependințe situat în comuna Mogoșoaia, strada Chitila Pădure nr. 2, parter, identificat cu nr. cadastral 31/2;0;2 și apartamentul numărul 3 având 1 cameră și dependințe situat în comuna Mogoșoaia, strada Chitila Pădure nr. 2/5, parter, identificat cu nr. cadastral 31/2;0;3

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Hotărârea Consiliului Local Mogoșoaia nr. 280/15.10.2018;

Prevederile art. 553, art. 555, art. 859,  art. 1650, alin. (1), art. 1657 și art. 1666 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea rapoartelor de evaluare nr. 541/26.03.2019 și 542/26.03.2019 întocmite de evaluator Maria G. Stoenescu privind stabilirea valorii de piață a apartamentului numărul 2 având 1 cameră și dependințe situat în comuna Mogoșoaia, strada Chitila Pădure nr. 2, parter, identificat cu nr. cadastral 31/2;0;2 și a apartamentului numărul 3 având 1 cameră și dependințe situat în comuna Mogoșoaia, strada Chitila Pădure nr. 2/5, parter, identificat cu nr. cadastral 31/2;0;3.

Art. 2 Aprobarea procesului – verbal de negociere a prețului de cumpărare a imobilelor descrise la art. 1, înregistrat la Comuna Mogoșoaia sub nr. 5314/10.02.2020, întocmit de comisia de negociere constituită conform Hotărârii Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia nr. 280/15.10.2018 și a dispoziției Primarului Comunei Mogoșoaia nr. 97/04.02.2020.

Art. 3 (1) Aprobarea cumpărării imobilului apartament numărul 2 având 1 cameră și dependințe situat în comuna Mogoșoaia, strada Chitila Pădure nr. 2, parter, identificat cu nr. cadastral 31/2;0;2 proprietatea domnului Diți Ion și a doamnei Diți Luminița.

(2) Aprobarea cumpărării imobilului apartament numărul 3 având 1 cameră și dependințe situat în comuna Mogoșoaia, strada Chitila Pădure nr. 2/5, parter, identificat cu nr. cadastral 31/2;0;3 proprietatea lui Diți Ion și a doamnei Diți Luminița.

(3) Prețul de achiziție al imobilului menționat la alin. 1 este contravaloarea în lei a 18.950 euro la cursul BNR de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, conform procesului – verbal de negociere nr. 5314/10.02.2020.

(4) Prețul de achiziție al imobilului menționat la alin. 2 este contravaloarea în lei a 18.950 euro la cursul BNR de la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, conform procesului – verbal de negociere nr. 5314/10.02.2020.

Art. 4 (1) Se împuternicește domnul Paul Mihai Nicu Precup, în calitate de Primar al Comunei Mogoșoaia, în vederea semnării contractului de vânzare – cumpărare. Acesta se va identifica cu CI seria ___ nr. ___, emis la data de ___ de către ____.

(2) Taxele notariale și cele privind înscrierea terenului în Cartea Funciară, vor fi suportate de cumpărător, din fondurile bugetului local al Comunei Mogoșoaia.

Art. 5 Imobilele cumpărate în condițiile prezentei hotărâri se înregistrează ca bunuri aparținând domeniului privat al Comunei Mogoșoaia, la valoarea prevăzută în contractul de vânzare – cumpărare, iar inventarul bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Mogoșoaia se completează corespunzător.

Art. 6 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 Secretarul General al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 0, dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut