HOTĂRÂREA 726/20.02.2020

HOTĂRÂRE | 726 | din data de 20.02.2020

Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia și a serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local.

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Conform prevederilor art. 409 alin. (1), alin. (2) și alin. (3)  din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Prevederile art. III din OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, actualizată cu modificările și completările ulterioare.

Adresa nr. 3266/CD/15.05.2019 emisă de Instituţia Prefectului – Judeţul Ilfov, înregistrată la sediul instituției Comuna Mogoşoaia sub nr. 15347/27.05.2019 prin care ne este comunicat numărul maxim de posturi pentru anul 2019 la nivelul comunei Mogoșoaia;

Prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice actualizată cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia și ale serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică din subordinea consiliului local, conform anexelor.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 0, dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut