HOTĂRÂREA 725/20.02.2020

HOTĂRÂRE | 725 | din data de 20.02.2020

Privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Colectare Deşeuri Mogoşoaia S.R.L.

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participare majoritară;

Conform prevederilor art. 1 ale Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

Adresa nr. 647/2020 emisă de S.C. Colectare Deşeuri Mogoşoaia S.R.L. privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al S.C. Colectare Deşeuri Mogoşoaia S.R.L.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 1 (Grădinaru Constanța), dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut