HOTĂRÂREA 72/28.07.2022

HOTĂRÂRE | 72| din data de 28.07.2022

Privind aprobarea prelungirii autorizației de taxi numărul 007 a transportatorului autorizat SC MIHAIVIC SRL

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

HCL 62/2022 privind modificarea și completarea Regulamentului, a caietului de sarcini și a contractului în gestiune delegată pentru organizarea și executarea serviciului  public de transport local în regim de taxi;

Prevederile art. 3, alin. (1), art. 11 alin. (5), art. 14 ind. 1 alin. (1) și alin. (2) din Legea 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere republicată cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. (d), art. 196 alin. 1 lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea prelungirii autorizației de taxi numărul 007 a transportatorului autorizat SC MIHAIVIC SRL cu sediul în Mogoșoaia Str. Constantin Brâncoveanu nr.14A, CUI 37023640.

Art. 2 Aprobarea încheierii unui nou contract de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport în regim taxi, cu transportatorul prevăzut în art. 1.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 1 ( Dinu Gheorghe, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
2 august 2022

Sari la conținut