HOTĂRÂREA 68/23.05.2023

HOTĂRÂRE | 68 | din data de 23.05.2023

Privind desemnarea membrului titular și a membrului supleant în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională București Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Prevederile art. 7 alin. (6) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România;

Conform art. 2 alin.(2) din Regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor pentru dezvoltare regională aprobat prin H.G. nr. 1256/2004;

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Potrivit art. 129 alin. (2) lit. e), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Desemnarea domnului Paul Mihai Nicu Precup ca membru titular în cadrul Consiliului pentru Dezvoltare Regională București Ilfov și a domnului Daniel Dobre ca membru supleant.

Art. 2 De la data aprobării prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea prevederile HCL nr. 829/23.12.2020.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 4 (Felicia Ienculescu Popovici, Iustin Cojocaru, Alin Călin Vârtic, Alexandru Dumitru Iacoban), abţineri 1 (Aurel Pavel), dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Florin Raducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
25 mai 2023

Sari la conținut