HOTĂRÂREA 63/16.06.2022

HOTĂRÂRE | 63 | din data de 16.06.2022

Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Mogoșoaia, județ Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Instituției Prefectului Județului Ilfov nr. 3594/CD/06.05.2022 înregistrată la sediul instituției Comuna Mogoșoaia sub nr.12006/11.05.2022

Adresa nr. 50708/2022 emisă de Agenția Națională a Funcționarilor Publici, înregistrată la sediul instituției Comuna Mogoșoaia sub nr. 2840/25.01.2022

Conform dispozițiilor art. III din O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

Prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată cu modificările şi completările ulterioare

Prevederile art. 385 alin. (3),  art. 405, art. 406, art. 407, raportat la art. 370, art.408, art. 409  și art. 518 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și  completările ulterioare

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c) și a prevederilor art. 139 alin.(1) coroborat cu art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, conform anexelor la prezenta hotărâre.

Art. 2 Modificarea și actualizarea fișelor de post, acolo unde se impune, prin grija Compartimentului Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, conducătorilor serviciilor/birourilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Mogoșoaia.

Art. 3 În termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, Primarul comunei Mogoșoaia va lua măsurile ce se impun în vederea modificării și actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului.

Art. 4 În exercitarea atribuțiilor, în funcție de cerințele și bunul mers al instituției, Primarul comunei Mogoșoaia este împuternicit să facă modificări, transformări, detașări ori mutări pe posturi în cadrul și între compartimentele aparatului de specialitate, cu respectarea numărului total de posturi și a normelor legale în vigoare.

Art. 5 Orice alte prevederi legale contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Art. 6 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
20 iunie 2022

Sari la conținut