HOTĂRÂREA 48/27.04.2023

HOTĂRÂRE | 48 | din data de 27.04.2023

Privind modificarea HCL nr. 137/31.10.2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii activitatii de administrare a domeniului public si privat al unitatii administrativ teritoriale Comuna Mogosoaia pentru activitatea de amenajare si intretinere spatii verzi

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile art. 3 alin. 1 lit. b), art. 34 alin. (1) lit. b) si art. 39 alin (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;

Conform art. 7 lit. c) din Contractul de delegare a gestiunii activitatii de administrare a domeniului public si privat al Comunei Mogoșoaia

În temeiul prevederilor art. 129 alin (2), art 139 alin (1), art 196 alin (1) lit a din OUG 57/2019 privind codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 137/31.10.2013 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii activitatii de administrare a domeniului public si privat al unitatii administrativ teritoriale Comuna Mogosoaia pentru activitatea de amenajare si intretinere spatii verzi, in sensul modificarii  Anexei nr. 2 a contractului de delegare a gestiunii serviciului.

Art. 2 Orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea începând cu data aprobării prezentei hotărâri.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Victor Diaconescu
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
28 aprilie 2023

Sari la conținut