HOTĂRÂREA 47/18.03.2024 

HOTĂRÂRE | 47 | din data de 18.03.2024

Privind aprobarea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov – Consiliul Judeţean, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, U.A.T. Comuna Mogoșoaia și Fundația ”Ilfov Impreună” în vederea realizării proiectului de interes public „Colorează-ți viitorul”

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa nr. 6361 din 29.02.2024 a Consiliul Județean Ilfov, înregistrat la Comuna Mogoșoaia sub nr. 6034/06.03.2024;

Hotărârea Consiliului Județean Ilfov nr.43/29.02.2024 privind aprobarea unui protocol de cooperare între Județul Ilfov- Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, U.A.T. Comuna Mogoșoaia și Fundația ”Ilfov Impreună” în vederea realizării proiectului de interes public „Colorează-ți viitorul”;

Adresa nr. 4502/16.02.2024 a U.A.T. Comuna Mogoșoaia, înregistrată la Județul Ilfov – Consiliul Județean cu nr. 5075/19.02.2024;

Adresa nr. 3059/22.02.2024 a Inspectoratul Județean Ilfov, înregistrată la Județul Ilfov- Consiliul Județean cu nr. 5480/22.02.2024

Prevederile art. 122 din Constituția României, republicată;

Prevederile art. 3 și 4 paragrafele 1-4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art.2 alin.(2), art. 58, art. 64, art. 80 și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 21, ale art. 22 și ale art. 36 alin.(12) lit, c) ale Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor art. 129 alin. (7) lit. i) și alin. (9) lit. c) consiliul local ,,hotărăște, în condițiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ-teritoriale din țară sau din străinătate, precum și aderarea la asociașii naționale ale autoritățiilor administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune”.

În temeiul prevederilor art. 129, alin (1), alin. (4), lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Aprobarea protocolului de cooperare între Județul Ilfov- Consiliul Județean, Inspectoratul Școlar Județean Ilfov, U.A.T Comuna Mogoșoaia și Fundația ”Ilfov Impreună” în vederea realizării proiectului de interes public „Colorează-ți viitorul” în vederea realizării în comun a proiectului de interes public „Colorează-ți viitorul”, prevăzut în anexa ce face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se împuternicește domnul Daniel – Eugen Dobre să semneze protocolul de cooperare prevăzut la art.1, precum și orice alte documente pentru derularea în condiții a proiectului.

Art. 3  Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judetului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi îl va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscut de către cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 1 ((Pavel Aurel), dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
19 martie 2024

Sari la conținut