HOTĂRÂREA 46/18.03.2024 

HOTĂRÂRE | 46 | din data de 18.03.2024

Pentru aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal – “Construire ansamblu de locuințe P+1E+M, alipire terenuri, amenajare circulații auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire teren, racord utilități”, amplasat în Șos. București-Târgoviște (DN1A), comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, pe imobilele cu numerele cadastrale 60640 și 60634, beneficiar S.C. Delta Green S.R.L., prin S.C. Ecovillas Company S.R.L.

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Cererea nr. 19090 din 02.08.2023,

Avizul de oportunitate nr. 11102/36/8C din 05.12.2022,

Aviz Arhitect-șef nr. 10559/13/6F din 31.07.2023,

Prevederile Legii nr. 350 din 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, art. 25, art. 27 ind. 1, art. 47, art. 47 ind. 1 alin. (2), art. 54,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (6) lit. c), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal – “Construire ansamblu de locuințe P+1E+M, alipire terenuri, amenajare circulații auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire teren, racord utilități”, amplasat în Șos. București-Târgoviște (DN1A), comuna Mogoșoaia, județul Ilfov, pe imobilele cu numerele cadastrale 60640 și 60634, beneficiar S.C. Delta Green S.R.L., prin S.C. Ecovillas Company S.R.L.

Art. 2 Aprobarea valabilității PUZ pentru o perioadă de 5 ani de la data aprobării acestuia de către Consiliul Local Mogoșoaia.

Art 3 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentei  hotărâri.

Art 4 Secretarul General al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru control și verificarea legalității și o va afișa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetățeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
19 martie 2024

Sari la conținut