HOTĂRÂREA 43/10.05.2021

Privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-llfov, în vederea elaborării unor documente, aprobării modalității de gestiune a serviciului de transport public local de călători, atribuirii directe a contractelor de delegare a gestiunii, și stabilirii prețurilor și tarifelor în condițiile legii speciale

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov nr.22239/16.04.2021 înregistrată la Comuna Mogoșoaia cu nr.8691/16.04.2021, nr.22505/04.05.2021 înregistrată la Comuna Mogoșoaia cu nr. 9903/04.05.2021, adresa nr. 22671/06.05.2021 înregistrată la Comuna Mogoșoaia cu nr .10036/06.05.2021 și adresa nr. 22697/06.05.2021 înregistrată la Comuna Mogoșoaia cu nr 10083/06.05.2021;

În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (3) lit. d^2) și art.10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale;

În aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Mogoșoaia să elaboreze ”Studiul de oportunitate privind delegarea serviciului public de transport local de călători, în regiunea București-Ilfov către operatori regionali”, potrivit art.29 din Legea 51/2006.

Art. 2 Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Mogoșoaia, să elaboreze Regulamentul pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate  în Municipiul București și Județul Ilfov, precum și Caietul de Sarcini al serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul București și Județul Ilfov.

Art. 3 Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Mogoșoaia, să aprobe modalitatea de gestiune a serviciului public de transport local de călători în regiunea București-Ilfov, prin gestiune directă.

Art. 4 Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Mogoșoaia, să aprobe atribuirea directă a contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători, pe o perioadă de zece ani, către operatorii Societatea de Transport București STB SA, Serviciul de Transport Voluntari SA, Ecotrans STCM SRL și pe o perioadă de un an către operatorul Regio Serv Transport SRL

Art.5 Acordarea mandatului special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov ca în numele și pe seama Unității Administrativ Teritoriale Mogoșoaia, să stabilească prețurile și tarifele, după caz, în condițiile legii speciale, potrivit art.8 alin(3) lit. k) din Legea nr. 51/2006.

Art.6 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri

Art.7 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
13 mai 2021

Sari la conținut