HOTĂRÂREA 34/31.03.2022

HOTĂRÂRE | 34 | din data de 31.03.2022

Privind aprobarea regulamentului pentru acordarea voucherelor de vacanta  personalului din cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, în perioada 2022-2026

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 131/2021 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare

Potrivit H.G nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă, modificată și completată

 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea  regulamentului pentru acordarea voucherelor de vacanta  personalului din cadrul instituției Comuna Mogoșoaia, în perioada 2022-2026 conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Roxana Cristina Chihai
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
4 aprilie 2022

Sari la conținut