HOTĂRÂREA 34/22.04.2021

Privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamililală S+P+M, împrejmuire, utilități – str. ********, nr. ** – nr. cadastral 671

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa nr. 21812/01.09.2020;

Reținând Avizul Arhitectului șef nr. 8587/28/4F din 25.11.2020;

Prevederile art. 25 și art. 27 ind 1, art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor 129 alin. (6) lit. c) , art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. e) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 1 Aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – Construire locuință unifamililală S+P+M, împrejmuire, utilități – str. ********, nr. ** – nr. cadastral 671 – beneficiar **** ********. Documentația reglementează:

Strada ******** este propusă spre a fi supralărgită, ajungând la un profil de 11m cu un carosabil de 7,00m și trotuare de 2,00m. Aliniamentul va fi la 5,5 m in axul drumului ceea ce înseamnă că se va expropria pe o lungime de 20,922m 83cm, adică o suprafață de 17,36. Va fi necesar realizarea a 2 locuri de parcare. Atât accesul pietonal cât și cel carosabil se va realiza din strada ********. Amplasarea construcției în teren: va fi la retrasă față de limita posterioară de la 28,5m până la 19,6m; va fi amplasată pe calcan și retrasă 2,0m pe limita de sud-vest; se va retrage 4,67m – 8,27m de la noul aliniament; se va retrage 5,87 – 6,0 față de latura nord-est. Construcția nou propusă va fi racordată la rețelele de alimentare a comunei. Se va racorda la rețeaua de alimentare cu apă a comunei Mogoșoaia, la rețeaua de canalizare a comunei Mogoșoaia, la rețeaua de gaze a comunei Mogoșoaia, la rețeaua de fibra optică a comunei Mogoșoaia, la rețeaua electrică a comunei Mogoșoaia. Centrala termică va fi pe gaze și încălzirea spațiilor interioare se va realiza prin calorifere. Regimul de înățime va fi de S+P+M. Toate investițiile propuse prin această documentație de urbanism vor fi suportate de beneficiarul acesteia.

Art. 2 Stabilirea perioadei de valabilitate a documentației de trei ani de la data aprobării.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
29 aprilie 2021

Sari la conținut