HOTĂRÂREA 35/22.04.2021

Privind aprobarea Protocolului de colaborare privind colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa 4944/02.03.2021 privind oferta pentru anunțul ADV 1199126;

Prevederile art. 9, lit. p) din O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit art. 59, alin. (1), lit. f) și d) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Punctul 3.10.2.3 din Normativului Tehnic privind depozitarea deşeurilor aprobat prin OM nr. 757/2004, modificat de OM nr. 1230/2005 (MO nr. 1101/07.12.2005);

Conform art. 10, alin. (2) din O.U.G. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), alin. (7), lit. i) și alin. (9), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea încheierii unui protocol  de colaborare privind colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice cu ASOCIATIA ECOTIC, cu sediul în Str. Turturelelor nr. 48, sector 3, București, adresa de corespondență București, sector 4, Splaiul Unirii nr. 86, etaj 4, CIF RO 18870966, ECOTIC BAT SRL, cu sediul în București, sector 4, Splaiul Unirii nr. 86, etaj 4, CUI 27929841 și SC Colectare Deșeuri Mogoșoaia S.RL., cu sediul în str. Islaz, nr.52, Comuna Mogoșoaia, Jud. Ilfov, CIF  RO27307997, conform anexei

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 5 ( Vârtic Alin, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru, Ienculescu-Popovici Felicia, Pavel Aurel), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
29 aprilie 2021

Sari la conținut