HOTĂRÂREA 31/31.03.2022

HOTĂRÂRE | 31 | din data de 31.03.2022

Pentru modificarea HCL nr. 821/10.12.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mogoșoaia pe principalele domenii de activitate – mandat 2020-2024

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Demisia domnului Ene Valentin înregistrată sub nr. 3948/07.02.2022;

Demisia domnului Stan Constantin Bogdan înregistrată sub nr. 3954/07.02.2022

Demisia domnului Gheorghe Marian înregistrată sub nr. 3955/07.02.2022

Încheierea nr. 2570/11.02.2022 pronunțată de Judecătoria Buftea în dosar nr. 4243/94/2022 prin care a fost validat mandatul consilierului local Bobe Petrișor Alin din partea Partidului Național Liberal

Încheierea nr. 2580/14.02.2022 pronunțată de Judecătoria Buftea în dosar nr. 4244/94/2022 prin care a fost validat mandatul consilierului local Vlad Constantin din partea Partidului Național Liberal

Încheierea nr. 2586/14.02.2022 pronunțată de Judecătoria Buftea în dosar nr. 4242/94/2022 prin care a fost validat mandatul consilierului local Andrei Amalia din partea Partidului Național Liberal

În temeiul temeiul art. 124, art. 125, art. 126, 129 alin. (1), art. 139 alin. (1), art. 141, art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Modificarea art. 4 din HCL nr. 821/10.12.2020 ce stabilește componența nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Mogoșoaia pentru mandatul 2020-2024, după cum urmează:

1. Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, juridică, activități economico-financiare, protecția mediului, agricultură, fonduri europene, disciplină, în următoarea componență:

1.  Vlad Constantin

2. Florin Răducu Covaci

3. Nicolae Predeșel

4. Costel Băiaș

5. Alexandru Dumitru Iacoban

II. Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, în următoarea componență:

1. Mariana Mihalache

2. Roxana Cristina Chihai

3. Victor Diaconescu

4. Alin Călin Vârtic

5. Felicia Ienculescu-Popovici

III. Comisia pentru muncă, protecție socială și protecția copilului, în următoarea componență:

1. Alin Bobe

2. Vlad Constantin

3. Florin Răducu Covaci

4. Gheorghe Dinu

5. Felicia Ienculescu-Popovici

IV. Comisia pentru turism, tineret și sport, în următoarea componență:

1.  Andrei Amalia

2. Alin Bobe

3. Costel Băiaș

4. Iustin Cojocaru

5. Aurel Pavel

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 821/10.12.2020 rămân neschimbate.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Roxana Cristina Chihai
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
15 aprilie 2022

Sari la conținut