HOTĂRÂREA 30/02.02.2024 

HOTĂRÂRE | 30| din data de 20.02.2024

Pentru modificarea HCL nr. 110/2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Rețele de canalizare pluvială și menajeră, alimentare cu apă, iluminat public și modernizare strada Morii în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov – DRUM

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

Conform art. 44 alin. (1), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

revederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1  Aprobarea modificării HCL nr.14/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, strada Fagului, Lacurilor, Stejarului, Teiului, Salcâmului, Islaz”, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea de la data adoptării prezenta  hotărâre.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentei  hotărâri, după adoptarea acestuia.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre  Prefecturii Județului Ilfov pentru control și verificarea legalității și o va afișa în locurile publice pentru a fi cunoscut de cetățeni.

Prezenta  hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0 dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 februarie 2024

Sari la conținut