HOTĂRÂREA 3/30.01.2020

HOTĂRÂRE | 3 | din data de 30.01.2020

Privind aprobarea demararării procedurii cumpărării imobilului situat în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, identificat cu nr. cadastral 2700

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea demarării procedurii cumpărării imobilului teren situat în comuna Mogoșoaia, strada Valea Parcului nr. 15, identificat cu nr. cadastral 2700, în suprafață de 909 mp rezultată din actul de proprietate și 915 mp din măsurătorile cadastrale și construcție cu nr. cadastral 2700-C1 în suprafață construită la sol de 88 mp, intabulat în cartea funciară nr. 54321 (CF vechi 5161) a localității Mogoșoaia, județul Ilfov.

Art. 2 Aprobarea efectuării unui raport de evaluare de către un evaluator autorizat ANEVAR pentru stabilirea valorii de circulație a imobilului menționat la art. 1, raport care va fi ulterior supus aprobării prin hotărâre a Consiliului Local Mogoșoaia.

Art. 3 Prețul de cumpărare al terenului se va stabili prin negociere între părți și nu va putea depăși valoarea rezultată din raportul de evaluare.

Art. 4 În vederea negocierii prețului de cumpărare a terenului prevăzut la art. 1, se va constitui o comisie din a cărei componență vor face parte 2 consilieri locali și 2 reprezentanți ai Primăriei, desemnați prin dispoziție de Primar.

Art. 5 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 6 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut