HOTĂRÂREA 2/08.01.2020

HOTĂRÂRE | 2 | din data de 08.01.2020

Privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al deficitului secţiunii de dezvoltare în anul 2019

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile pct. 5.17.3 (1) lit. b) din Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 3751/2019;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului secțiunii de dezvoltare în anul 2019, în sumă de 2.553.762,67 lei și al deficitului secțiunii de funcționare în sumă de 2.425.701,33 lei, rezultand un deficit al bugetului local la nivelul anului 2019 de 4.979.464 lei.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul General al Comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 14 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut