HOTĂRÂREA 27/20.02.2024 

HOTĂRÂRE | 27| din data de 20.02.2024

Privind desemnarea a doi consilieri locali pentru constituirea comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Mogoșoaia pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile art.485 alin.(5) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare coroborat cu dispozițiile art. 11 alin.(4) lit.e) din anexa nr.6 – capitolul III la  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Dispozițiile art. art. 11 alin. (6)  din anexa nr. 6 – capitolul III  la  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a) și a prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1  Se desemnareză doamna Roxana-Cristina CHIHAI și domnul Florin-Răducu COVACI pentru constituirea comisiei de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Mogoșoaia pentru perioada 01.01.2023-31.12.2023.

Art.2 Primarul Comunei Mogosoaia va asigura executarea prevederilor prezentei  hotărâre.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Prefecturii Judetului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscut de către cetăţeni

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0 dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
21 februarie 2024

Sari la conținut