HOTĂRÂREA 24/30.03.2021

Privind acordarea de mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (Asociația)

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Adresa ADIGIDI nr. 155/ 02.03.2021;

Hotărârea Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni înregistrată cu nr. 34/09.03.2020;

Hotărârea Consiliului Local al comunei 1 Decembrie înregistrată cu nr. 37/18.12.2020;

Hotărârea Consiliului Local al comunei Berceni înregistrată cu nr. 5/17.11.2020;

Hotărârile Consiliului Local al comunei Snagov înregistrate cu nr.22/30.04.2020 respectiv cu nr. 62/16.11.2020;

Prevederile art. 3 și 4 paragrafele 1-4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Conform art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009  privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform art.2 alin.(2), art.58, art.64, art.80 și art.84 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociației de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

În temeiul art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată,  cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 13, art. 16 alin. (2) lit. j) coroborat cu art. 21 alin. (1) și art. 32 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov;

Conform art. 91 alin. (3) și alin. (4) coroborat cu art. 129 alin. (2) lit. e) coroborat cu art. 129 alin. (9) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Art. 1 Acordarea unui mandat special pentru domnul Paul Mihai Nicu Precup pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov aprobarea primirii orașului Popești-Leordeni în Asociație.

Art. 2 Acordarea unui mandat special pentru domnul Paul Mihai Nicu Precup, pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov aprobarea primirii comunei 1 Decembrie în Asociație.

Art. 3 Acordarea unui mandat special pentru domnul Paul Mihai Nicu Precup, pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov aprobarea primirii comunei Berceni în Asociație.

Art. 4 Acordarea unui mandat special pentru domnul Paul Mihai Nicu Precup,  pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov aprobarea primirii comunei Snagov în Asociație.

Art. 5 Acordarea unui mandat special pentru domnul Paul Mihai Nicu Precup,  pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, aprobarea modificărilor Statutului și Actului Constitutiv ale Asociației.

Art. 6 Acordarea unui mandat special pentru domnul Paul Mihai Nicu Precup, pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, aprobarea revocării calității de membru al Consiliului Director a domnului Marin TUDOR.

Art. 7 Acordarea unui mandat special pentru domnul Paul Mihai Nicu Precup, pentru a vota în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, aprobarea numirii unui membru în Consiliul Director în urma vacantării funcției.

Art. 8 Împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia, Dl. Paul Mihai Nicu Precip, cetățean român, născut la data de 20.03.1970 domiciliat în localitatea Mogoșoaia, având CNP 1***********1 identificat cu cartea de identitate seria IF eliberată de S.P.C.L.E.P Mogoșoaia, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al orașului/comunei Mogoșoaia actele adiționale la Actul Constitutiv si Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, respectiv Actul Constitutiv și Statutul Asociației modificate..

Art. 9 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 10 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

      Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
13 aprilie 2021

Sari la conținut