HOTĂRÂREA 24/18.02.2022

HOTĂRÂRE | 24 | din data de 18.02.2022

Privind organizarea evenimentului “Primăvara în Mogoșoaia” în cadrul Parcului Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

În temeiul prevederilor prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. d), art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea organizării evenimentului “Primăvara în Mogoșoaia” în cadrul Parcului Mogoșoaia.

Art. 2 Alocarea sumei de 63.000 lei pentru organizarea evenimentului prevăzut la art. 1 din bugetul local al Comunei Mogoșoaia.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 8 voturi pentru, voturi împotrivă, abţineri 5 (Pavel Aurel, Iustin Cojocaru, Iacoban Alexandru, Alin Vartic, Ienculescu-Popovici Felicia), dintr-un număr de 13 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă
Roxana Cristina Chihai
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
22 februarie 2022

Sari la conținut