HOTĂRÂREA 158/29.11.2023

HOTĂRÂRE | 158 | din data de 29.11.2023

Privind prelungirea mandatelor de Administratori în cadrul Ecotrans STCM ale domnilor Daniel Eugen Dobre si Ioan Manolache până la data de 07.12.2026.

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Adresa Ecotrans STCM SRL nr. 658/20.11.2023 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 29001/28.11.2023.

Conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr.31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a),  lit. d), alin. (3) lit. d) , alin. (7) lit. n), ale art. 139 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea actului adițional la contractul de mandat al domnului Ioan Manolache privind prelungirea mandatului până la data de 07.12.2026, conform anexei nr. 1 la prezentei hotărâri.

Art. 2 Aprobarea actului adițional la contractul de mandat al domnului  Daniel Eugen Dobre privind prelungirea mandatului până la data de 07.12.2026, conform anexei nr. 2 la prezentei hotărâri.

Art. 3 Împuternicirea Primarul Comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu Precup, în vederea semnării documentelor necesare pentru înregistrarea modificărilor menționate în art.1- art.2, la Oficiul Registrului Comerțului – Ilfov și în vederea semnării actelor adiționale ce se vor  încheia de ECOTRANS STCM S.R.L cu cei doi administratori.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
4 decembrie 2023

Sari la conținut