HOTĂRÂREA 14/29.01.2024

HOTĂRÂRE | 14 | din data de 29.01.2024

Pentru modificarea HCL nr. 107/2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ” Lucrare de reconfigurare a parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor, de pregătire a terenului în Sector Zero, comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, precum şi a HCL nr. 114/2021 privind modificarea HCL nr. 107/2021

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Conform art. 121 alin. (1) din Constituția României;

Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Potrivit art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale din 15.10.1985;

În temeiul H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

Prevederile art. 5 alin. (1)  și urm., art. 11 alin. (6) și urm. din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local;

Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. k), art. 139 alin. (3), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea scenariului nr. 2 din studiul de fezabilitate “Lucrare de reconfigurare a parcelelor în vederea dezvoltării urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor, de pregătire a terenului în Sector Zero, comuna Mogoșoaia, județ Ilfov”.

Art.2 Aprobarea modificării HCL nr. 107/2021 şi a HCL nr. 114/2021 cu punerea în aplicare a scenariului ales la art. 1, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.3 Orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea.

Art.4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri

Art.5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un cvorum de 11 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
11 martie 2024

Sari la conținut