HOTĂRÂREA 13/29.01.2024

HOTĂRÂRE | 13 | din data de 29.01.2024

Privind aprobarea rețelei școlare pentru învățământ preuniversitar de stat și privat la nivelul Comunei Mogoșoaia, pentru anul 2024-2025

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Prevederile Metodologiei privind procesul de organizare a rețelei școlare a unităților învățământ preuniversitar și pentru aprobarea Calendarului operațiunilor de organizare a rețelei școlare pentru anul 2024-2025 aprobate prin Ordinul Ministerului Educației nr. 6800/12.12.2023;

Decizia Inspectoratului Școlar Județean Ilfov nr. 1193/28.12.2023 înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 136/03.01.2024;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea rețelei școlare pentru învățământ preuniversitar de stat și privat la nivelul Comunei Mogoșoaia, pentru anul 2024-2025 conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 1 (Pavel Aurel), dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă..

Preşedinte de şedinţă,
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
30 ianuarie 2024

Sari la conținut