HOTĂRÂREA 13/26.01.2023

HOTĂRÂRE | 13 | din data de 26.01.2023

Pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 3 din HCL nr. 100/25.10.2022 privind transmiterea fără plată a terenului în suprafață de 1194 mp, aparținând domeniului privat al Comunei Mogoșoaia, identificat cu număr cadastral 67640, înscris în Cartea Funciară nr. 67640 în proprietatea Parohiei Mogoșoaia I

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Hotărârea Consiliului Local Mogoșoaia nr. 100/25.10.2022;

Adresa Parohiei Mogoșoaia I înregistrată la Comuna Mogoșoaia sub nr. 2029/18.01.2023;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Prorogarea termenului de 15 zile prevăzut la art. 3 din HCL 100/25.10.2022 pentru încheierea actului de transmitere cu titlu gratuit a dreptului de proprietate până la 31 martie 2023.

Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 100/25.10.2022 rămân neschimbate.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un cvorum de 14 consilieri, dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Amalia Andrei
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
27 ianuarie 2023

Sari la conținut