HOTĂRÂREA 124/22.12.2022

HOTĂRÂRE | 124| din data de 22.12.2022

Privind aprobarea rectificarii bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogosoaia pe anul 2022

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Amendament nr. 1 înregistrat cu nr. 31812/22.12.2022;

Hotararea Consiliului Local Mogosoaia nr. 21/07.02.2022

Legea nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022 – Secţiunea a 2-a, Dispoziţii referitoare la bugetele locale pe anul 2022

In conformitate cu prevederile art 3 alin (1), art. 4 alin. (1)-(3), art. 5 alin.(1) si (2), art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) art. 139 alin. (3) lit. a) O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Comunei Mogoșoaia pe anul 2022, astfel: bugetul local pe anul 2022 – Sursa A, în valoare de 91.947,84 mii RON, conform Anexei nr. 1, bugetul institutiei publice Club Sportiv Progresul Mogoșoaia pe anul 2022 – Sursa G, în valoare de 180,00 mii RON, conform Anexei nr. 2 și bugetul institutiei publice Scoala Gimnaziala nr.1 Mogosoaia pe anul 2022 – Sursa E, in valoare de 40,30 mii lei, conform Anexei nr. 3;

Art. 2 Actualizarea obiectivelor de investitii cuprinse în programul de investiţii publice pe anul 2022, în suma de 39.732,19 mii RON, din care: 7.919 mii RON – Bugetul local, cheltuieli de capital (Anexa nr. 4) și 31.813,19 mii RON – Bugetul local – cap.58, cheltuieli de capital (Anexa nr. 5).

Art. 3 Excedentul bugetului local din anii anteriori in suma de 136.896 lei  se va utiliza ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, respectiv pentru obiectivele de investii: Amenajare centru multifunctional Comuna Mogosoaia. Judet Ilfov.

Art. 4 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 9 voturi pentru, voturi împotrivă 5 (Felicia Ienculescu Popovici, Iacoban Alexandru Dumitru, Vârtic Alin, Cojocaru Iustin, Pavel Aurel), abţineri 1 (Dinu Gheorghe), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Amalia Andrei
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
23 decembrie 2022

Sari la conținut