HOTĂRÂREA 117/28.09.2023

HOTĂRÂRE | 117 | din data de 28.09.2023

Privind transmiterea în folosință gratuită Parohiei Mogoșoaia II a unui imobil teren intravilan în suprafață de 406 mp identificat cu numărul cadastral 60962

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Amendamentul nr. 1 înregistrat cu nr. 23559/27.09.2023;

Cererea nr. 22493/14.09.2023 a reprezentanților Parohiei Mogoșoaia II;

În temeiul art. 12 din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor;

În temeiul prevederilor art. 108 lit. d), art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 362 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea transmiterii în folosință gratuită Parohiei Mogoșoaia II a unui imobil teren intravilan în suprafață de 406 mp, având număr cadastral 60962, pentru o perioadă de 40 ani, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Împuternicirea Administratorului Public, Daniel Eugen Dobre, să semneze în numele Comunei Mogoșoaia, contractul de comodat prevăzut la art. 1.

Art. 3 Scopul contractului de comodat este construirea de către Parohia Mogoșoaia II a unui centru administrativ-cultural pentru parohie și comunitate.

Art. 4 Predarea-primirea materială a bunului se face prin proces-verbal până la data de 15 octombrie 2023.

Art. 5 Valoarea de inventar a imobilului menționat la art. 1 este 209.974,67 lei.

Art. 6 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un cvorum de 13 consilieri prezenți la şedinţă.

  Preşedinte de şedinţă
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
3 octombrie 2023

Sari la conținut