HOTĂRÂREA 112/24.11.2022

HOTĂRÂRE | 112| din data de 24.11.2022

Privind acordarea de mandat special în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov (Asociația)

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Prevederile art. 3 și 4 paragrafele 1-4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

Prevederile art. 7 alin.(2) din Legea nr.287/2009  privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art..2 alin.(2), art.58, art.64, art.80 și art.84 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociației de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;

Prevederile art. 10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată,  cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 16 alin. (2) lit. h) coroborat cu art. 32 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, cât și al art. 91 alin. (3) și alin. (4) coroborat cu art. 129 alin. (2) lit. b) și e) împreună cu alin. (7) lit. n) și cu alin. (9) lit. c) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Împuternicirea Primarului Comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu Precup, cetățean român, născut la data de____, domiciliat în ____, având CNP ____ identificat cu cartea de identitate seria ____, nr. ____, eliberată de ____, să semneze în numele și pe seama Consiliului Local al comunei Mogoșoaia actele adiționale la Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov, respectiv Actul Constitutiv și Statutul Asociației modificate.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 0, dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Roxana Cristina Chihai
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
9 decembrie 2022

Sari la conținut