HOTĂRÂREA 111/24.08.2023

HOTĂRÂRE | 111 | din data de 24.08.2023

Privind aprobarea concesionării unor bunuri aflate în patrimoniul Comunei Mogoșoaia, în exploatarea SC Ecotrans STCM SRL, pentru prestarea serviciului public de transport

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Adresa nr. 19823/11.08.2023 prin care SC ECOTRANS STCM SRL solicită concesionarea de către Comuna Mogoșoaia a două autobuze;

Regulamentul (CE) NR. 1370/2007 al Parlamentului European;

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1), alin. (2), alin. (5), art. 21, alin. (5), alin. (6), din Legea 92/2007 a serviciilor de transport public local;

Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. c), lit. d), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea concesionării a două autobuze M3 clasa III, anul de fabricație 2019, marca BMC, tip auto NEO900, cu următoarele numere de identificare: NMC908LKKLB100431, respectiv NMC908LKKLB100432, aflate în patrimoniul Ecotrans STCM SRL.

Art. 2 Aprobarea contractului de concesionare a două autobuze, menționate la Art. 1, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 1 (Aurel Pavel), dintr-un număr de 15 consilieri prezenți la şedinţă.

  Preşedinte de şedinţă
Costel Băiaș
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
25 august 2023

Sari la conținut