HOTĂRÂREA 11/26.01.2023

HOTĂRÂRE | 11 | din data de 26.01.2023

Privind aprobarea supraimpozitării a unor terenuri de pe raza comunei Mogoșoaia, județul Ilfov

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate;

Legea nr. 50/1991 republicată privind autorizarea executării lucrarilor de constructii cu  modificările şi completările ulterioare;

Ordinul Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei numarul 839 din 17 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu completările și modificările ulterioare;

Legea nr.  350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Legea locuintei nr. 114/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr. 230/2007 privind organizarea şi funcţionarea asociațiilor de proprietari cu modificările şi completările ulterioare;

Prevederile art. 489 alin. (5) – (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor cu completările şi modificările ulterioare;

Prevederile H.G. nr. 1/2016 pentru aprobare Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind aprobarea Codului administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Supraimpozitarea unor terenuri de pe raza comunei Mogoșoaia prevăzute în anexa numărul 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Dinu Gheorghe), abţineri 4 (Ienculescu Popovici Felicia, Vârtic Alin, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexndru Dumitru), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Amalia Andrei
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
27 ianuarie 2023

Sari la conținut