HOTĂRÂREA 101/11.11.2021

HOTĂRÂRE | 101 | din data de 11.11.2021

Privind aprobarea participării Comunei Mogoșoaia la „Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public„ și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Modernizare iluminat public stradal în Comuna Mogoșoaia, Județul Ilfov prin programul Administrației Fondului pentru Mediu privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public”

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de Hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Mogoșoaia;

Conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

În temeiul art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Conform Ordinului nr. 1866/2021 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public;

Conform prevederilor H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Conform prevederilor art. 87, art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4)  lit. d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin.( 1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Aprobarea participării Comunei Mogoșoaia la „Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public„ prin proiectul „Modernizare iluminat public stradal în Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov prin programul Administrației Fondului pentru Mediu privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public”, denumit în continuare Proiectul.

Art. 2 Aprobarea Anexei nr. 1 privind descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin Proiect.

Art. 3 Aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorii tehnico-economici conform Anexei nr. 2 la prezentul proiect de hotărâre.Art. 5. Se împuternicește primarul Comunei Mogoșoaia pentru semnarea contractului de concesiune.

Art. 4 Aprobarea asigurării și susținerii contribuției financiare proprii aferente cheltuielilor eligibile ale proiectului, conform Anexa nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre, din bugetul general al Comunei Mogoșoaia.

Art. 5 Aprobarea contractării finanțării pentru proiect prin „Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public„.

Art. 6 Aprobarea susținerii cheltuielilor neeligibile ale proiectului, conform Anexă  nr. 1 la prezentul proiect de hotărâre, din bugetul general al Comunei Mogoșoaia.

Art. 7 Aprobarea reprezentării Comunei Mogoșoaia în relația cu Administrația Fondului pentru Mediu de către primarul Comunei Mogoșoaia, domnul Paul Mihai Nicu Precup.

Art. 8 Comuna Mogoșoaia își ia angajamentul privind întocmirea documentaţiei de achiziţie publică, organizarea și derularea procedurii de achiziție publică și realizarea lucrărilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizițiile publice

Art. 9. Primarul comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri

Art. 10 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 11 voturi pentru, voturi împotrivă 0, abţineri 4 (Ienculescu-Popovici Felicia, Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru Dumitru, Băiaș Costel), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
17 noiembrie 2021

Sari la conținut