HOTĂRÂREA 100/11.11.2021

HOTĂRÂRE | 100 | din data de 11.11.2021

Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Explore 100 Mogoșoaia

AVÂND ÎN VEDERE:

Proiectul de Hotărâre;

Referatul de aprobare a inițiatorului proiectului de hotărâre;

Raportul compartimentului de specialitate;

Prevederile art. 96 alin. (5) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

Prevederile art. 4 alin. (4) din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, din 30.08.2021 aprobată prin Ordinul nr. 5154/2021;

Adresa Școlii Gimnaziale Explore 100 Mogoșoaia nr. 35/29.10.2021 înregistrată la sediul Comunei Mogoșoaia sub nr. 29928/01.11.2021;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOŞOAIA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Desemnarea doamnei Mariana Mihalache în calitate de reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Explore 100 Mogoșoaia.

Art. 2 Primarul comunei Mogoşoaia va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâi.

Art. 3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărare Prefecturii Judeţului  Ilfov pentru control şi verificarea legalităţii şi o va afişa în locuri publice pentru a fi cunoscută de cetăţeni.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 12 voturi pentru, voturi împotrivă 1 (Pavel Aurel), abţineri 2 (Băiaș Costel, Ienculescu-Popovici Felicia), dintr-un număr de 15 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedinţă,
Florin Răducu Covaci
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
17 noiembrie 2021

Sari la conținut