DISPOZIȚIA NR. 541 DIN 19.06.2024

DISPOZIŢIA NR. 541

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 25.06.2024

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 14541/ 19.06.2024;

În temeiul art. 133 alin. (1)  art. 134 alin. (1) lit. a),  art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință ordinară din data de 25.06.2024 ora 15:00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinara a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 17.06.2024.
  2. Proiect de hotărâre nr. 113/18.06.2024 Privind atribuirea autorizației taxi numărul 004 a transportatorului NICK EXPRESS LOGISTIC S.R.L.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia                   

3. Proiect de hotărâre nr. 114/18.06.2024 Privind acordarea unui ajutor de urgență pentru reintegrarea socială și adaptarea la condiții adecvate de viață și mediu social după detenție domnului ******* ******.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia                   

4. Proiect de hotărâre nr. 115/18.06.2024 Privind modificarea HCl nr. 149/2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Modernizare străzi în zona Livadă, Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov – Lot 1”: str. Astronomului (tronson cuprins între str. Vânătorilor și str. Fuiorului), str. Fuiorului, str. Doinei și str. Baladei, astfel cum a fost modificata prin HCL nr. 8/29.01.2024.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia                   

5. Proiect de hotărâre nr. 116/18.06.2024 Privind modificarea HCL nr. 66/23.05.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții “Amenajare teren de sport strada Islaz, Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov”.

  Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia                   

6. Proiect de hotărâre nr. 117/18.06.2024 Privind desemnarea membrilor comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivelul UAT Mogoșoaia.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia                   

7. Proiect de hotărâre nr. 118/18.06.2024 Privind stabilirea salariilor de bază șaferente funcțiilor publice și funcțiilor de natură contractuală din cadrul familiei ocupaționale ”Administrație” din aparatul de specialitate al primarului Comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, respectiv din instituțiile si serviciile publice de interes local, începând cu luna iunie 2024.

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia                   

8. Proiect de hotărâre nr. 119/18.06.2024 Privind aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții, al aparatului de specialitate al primarului Comunei Mogoșoaia, județ Ilfov, precum și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții a Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia                   

9. Proiect de hotărâre nr. 120/18.06.2024 Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoşoaia, pentru lunile aprilie si mai 2024.

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia                   

Pentru proiectele de hotărâre nr.  113, 115 ,116, 117, 118, 119, 120

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activități economico-financiare, agricultură, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

Pentru proiectele de hotărâre nr. 120

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Pentru proiectul de hotărâre nr. 114, 118, 119

Comisia pentru muncă, protecție socială și protecția copilului

Pentru proiectul de hotărâre nr. 119

Comisia pentru turism, tineret și sport

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1. din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit consilierilor locali prin poșta electronică.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                      Secretar General,

                                                                                            Bute Roxana Cristina

Actualizat la:
26 iunie 2024

Sari la conținut