DISPOZIȚIA 374/24.09.2021

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 30.09.2021

Având în vedere:

Referatul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia nr. .26377/24.09.2021

În temeiul art. 133 alin. (1) , art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (5), art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință ordinară din data de 30.09.2021 ora 18.30 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1.Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinară din de  30.08.2021 a Consiliului Local Mogoșoaia,

2.Privind aprobarea modelului actului adițional pentru prelungirea mandatului administratorului SC ECOTRANS STCM SRL, domnul Mihai George Staicu

3.Privind Contractul ce urmează a fi încheiat între Societatea de Transport București STB S.A. și Ecotrans STCM Srl

4.Pentru modificarea HCL nr. 722/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții „ Amenajare parcare strada Constantin Brâncoveanu, comuna Mogoșoaia, județ Ilfov”.

5.Pentru modificarea HCL nr. 18/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate „ Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov. Șoseaua București-Târgoviște nr. 47-49

6.Pentru modificarea HCL nr. 37/12.04.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Amenajare Centru Multifuncțional din comuna Mogoșoaia, județ Ilfov”.

7.Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Mogoșoaia pe anul 2021

8.Privind premierea sportivului Stanciu David Alexandru pentru performanța sportivă deosebită obținută la Campionatul național de Kempo K1 și Campionatul național de Semi-Kempo

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 2-8

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism, juridică, activități economico – financiare, protecția mediului, agricultură, fonduri europene, disciplină

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 8

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 8

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru muncă, protecție-socială și protecția copilului

Pentru Proiectul de hotărâre nr. 8

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia

Comisie de specialitate – Comisia pentru turism, tineret și sport

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă de ședință, pe semnătura acestora sau prin poșta electronică.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului general potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
28 septembrie 2021

Sari la conținut