Proces verbal ședința nr. 23724 din 30.08.2021

PROCES-VERBAL

Nr.23724 din 30.08.2021

Ședința se desfășoară la ora 18.30 la sediul Școlii Gimnazile nr. 1 Mogoșoaia din Șos. București-Târgoviște nr. 107.

La apelul nominal se constată că sunt prezenți în sală 14 consilieri locali, iar prin intermediul mijloacelor electronice 1 (Costel Băiaș).

Secretarul general supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi.

Se supune la vot Ordinea de zi și aceasta este aprobată cu unanimitate de voturi.

Se trece la discutarea ordinii de zi, pentru următoarele proiecte de hotărâri:

  1. Privind aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de delegare a  gestiunii a serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, a Caietului de Sarcini, a Regulamentului și a modelului Contractului de delegare a serviciului de gestionare al câinilor fără stăpân pentru Comuna Mogoșoaia adoptat cu 11 voturi pentru și 4 abțineri ( Iustin Cojocaru, Ienculescu-Popovici Felicia, Iacoban Alexandru, Vârtic Alin).
  2. Privind aprobarea contractului-cadru pentru acoperirea costurilor pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și încredințarea în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare al U.A.T Mogoșoaia la nivelul UAT Mogoșoaia jud. Ilfov adoptat cu 14 voturi  pentru și 1 abținere (Costel Băiaș)
  3. Privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor în comuna Mogoșoaia semestrului I 2021 și a planului de măsuri pentru îmbunătățirea activităților de management al situațiilor de urgență, instruirea personalului și a activității de intervenție în anul 2021 semestrul II adoptat cu unanimitate de voturi.
  4. Privind prelungirea autorizațiilor taxi numerele 015 și 018 ale transportatorului autorizat S.C. SALON RELAX SRL adoptat cu 13 voturi pentru și 2 abțineri (Costel Băiaș, Pavel Aurel)
  5. Privind transferul dreptului de proprietate din proprietatea publică a Comunei Mogoșoaia în proprietatea publică a Statului Român și în administrarea C.N.A.I.R. S.A. a bunurilor afectate de lucrarea de utilitate publică „ Autostrada de centură București km 0+000 – km 100+900 – sector Centura Nord km 0+000 = km 52 +770” adoptat cu 14 voturi pentru și o abținere (Costel Băiaș).
  6. Privind aprobarea decontării cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice de la Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia, pentru lunile februarie-iunie 2021 adoptat cu unanimitate de voturi.
  7. Privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Mogoșoaia și a doamnei Adriana Coca Tudor reprezentant al Comunei Mogoșoaia în vederea constituirii Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia, precum și desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Mogoșoaia în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din unitatea de învățământ adoptat cu 13 voturi pentru și 2 abțineri ( Costel Băiaș și Pavel Aurel). Cu votul necesar au fost desemnați în cadrul Consiliului de Administrației al Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia doamna Mariana Mihalache și domnul Alin Vârtic, iar în cadrul Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității din unitatea de învățământ doamna Cristina Chihai.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut, președintele de ședință declară lucrările închise.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                    SECRETAR GENERAL,

Dinu Gheorghe                                                     Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
1 octombrie 2021

Sari la conținut