Dispoziția nr. 270/27.03.2024

DISPOZIŢIA NR. 270

DIN 27.03.2024

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 02.04.2024

Primarul comunei Mogoşoaia;

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 7859/ 27.03.2024;

În temeiul art. 133 alin. (1)  art. 134 alin. (1) lit. a),  art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

 Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință ordinară din data de 02.04.2024 ora 15:00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinara a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 21.03.2024.

2. Proiect de hotărâre nr. 63/25.03.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Constanda Georgeta prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

3. Proiect de hotărâre nr.64/25.03.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Constanda Maria prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

4. Proiect de hotărâre nr.65/25.03.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Danciulescu Ion prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

5. Proiect de hotărâre nr.66/25.03.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Erbatu Mircea Gassner prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

6. Proiectul de hotărâre nr.67/25.03.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Godin Harry prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

7. Proiectul de hotărâre nr.68/25.03.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Sîrbu Gheorghe prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024

Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

8. Proiectul de hotărâre nr.69/25.03.2024 Privind aprobarea soluționarea plângerii prealabile formulată de Danciulescu Marian prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024

  Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

9. Proiectul de hotărâre nr.70/25.03.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulată de Diaconu Gabriela prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024

                      Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

10. Proiect de hotărâre nr.71/25.03.2024 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie și iulie 2024

  Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

11. Proiect de hotărâre nr. 72/26.03.2024 privind aprobarea schimbării sediului social al societății ECOTRANS STCM SRL

     Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

12. Proiect de hotărâre nr.73/27.03.2024  Privind aprobarea participării UAT Mogoșoaia în parteneriat cu Județul Ilfov – Consiliul Județean în calitate de lider, și alte 8 unități administrativ teritoriale din județul Ilfov în calitate de parteneri, în cadrul proiectului  „Realizare sistem de canalizare pluvială în localitățile Bragadiru, Măgurele, 1 Decembrie, Jilava, Clinceni, Cornetu, Mogoșoaia, Buftea, Cernica din județul Ilfov pentru colectarea și evacuarea apelor meteorice”, prin  „Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate”, finanțat prin Administraţia Fondului Pentru Mediu Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

    Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

13. Proiect de hotărâre nr.74/27.03.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulate de FARAFIN MIHAIL prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024

    Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

14. Proiect de hotărâre nr.75/27.03.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulate de PAVEL AUREL prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024

   Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

15. Proiect de hotărâre nr.76/27.03.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulate de consilierii locali Cojocaru Iustin, Iacoban Alexandru-Dumitru și Ienculescu-Popovici Felicia prin care solicită revocarea Hotărârilor Consiliului Local Mogoșoaia nr. 14 din 29.01.2024, nr. 15 din 29.01.2024, nr. 16 din 29.01.2024 și nr. 17 din 29.01.2024

      Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

16. Proiect de hotărâre nr.77/27.03.2024 Privind soluționarea plângerii prealabile formulată de BĂICOIANU Niculina prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local Mogoșoaia nr. 15 din 29.01.2024

      Inițiator Primarul Comunei Mogoșoaia

Pentru proiectele de hotărâre nr. 63,64,65,66,67,68,69,70,7,72,73,74,75,76,77

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activități economico-financiare, agricultură, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

Pentru proiectele de hotărâre nr. 71

Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie

Pentru proiectul de hotărâre nr. 71

Comisia pentru muncă, protecție socială și protecția copilului

Pentru proiectul de hotărâre nr. 71

Comisia pentru turism, tineret și sport

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de    hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1. din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit consilierilor locali prin poșta electronică.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                     Secretar General,

                                                                                          Bute Roxana Cristina

Actualizat la:
27 martie 2024

Sari la conținut