PROIECT DE HOTĂRÂRE 78/28.03.2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE | 78 | din data de 28.03.2024

Privind modificarea HCL nr. 127/28.09.2023 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Stații încărcare autovehicule electrice strada Drumul Morii, comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov”.

AVÂND ÎN VEDERE:

Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre,

Raportul compartimentului de specialitate,

Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local,

Conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1116/2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1), din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

SE PROPUNE:

Art. 1 Aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții: „Amenajare Art. 1 Modificarea HCL nr. 127/28.09.2023 în sensul actualizării  indicatorilor tehnico – economici în vederea realizării obiectivului de investiții „Stații încărcare autovehicule electrice strada Drumul Morii, comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov”, conform anexei la prezentul proiect de hotărâre.

Art. 2 Primarul Comunei Mogoșoaia va asigura executarea prevederilor prezentului proiect de hotărâre, după adoptarea acestuia.

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezentul proiect de hotărâre Prefecturii Județului Ilfov pentru verificare și il va transmite spre afișare în Monitorul Oficial Local pentru a fi cunoscut de cetățeni.

Inițiator
Viceprimar
Florin Răducu Covaci
Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
28 martie 2024

Sari la conținut