DISPOZIȚIA 99/05.02.2020

Privind delegarea calității de reprezentant în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor domnului Mihail George Staicu

Având în vedere:

Referatul Secretarului General nr. 5120/05.02.2020;

Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor Ilfov;

Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a  statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 51/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 132 coroborat cu art. 157 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Se deleagă calitatea de reprezentant în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor domnului Mihail George Staicu identificat cu CI seria ** nr. ****** CNP *************.

Art. 2 Secretarul General va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Art. 3 Prezenta dispoziţie se comunică persoanelor desemnate, compartimentelor de resort și Instituţiei Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut