DISPOZIȚIA 97/04.02.2020

                            

Privind constituirea comisiei de negociere pentru cumpărarea apartamentelor situate în

str. Chitila Pădure nr. 2, respectiv 2/5 din comuna Mogoșoaia

Având în vedere:

Referatul Compartimentului Resurse Umane  și Arhivă nr. 4997/04.02.2020;

Prevederile HCL nr. 280/15.10.2018 2019 privind aprobarea demarării procedurii cumpărării apartamentelor situate în str. Chitila Pădure nr. 2, respectiv 2/5 din comuna Mogoșoaia;

Prevederile art. 859, art. 1650 alin. (1), art. 1652 și art. 1657 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, modificat și completat;

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. b) și al art. 200 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOŞOAIA DISPUNE:

Art. 1 Se constituie comisia de negociere din partea instituției Comuna Mogoșoaia și a Consiliului Local Mogoșoaia în vederea cumpărării apartamentelor situate în str. Chitila Pădure nr. 2, respectiv 2/5 din comuna Mogoșoaia, în următoarea componență:

 Roxana Cristina Bute – Secretar General U.A.T. Comuna Mogoșoaia;

  Ionuț Cernat – Șef Serviciu – Serviciul Financiar Contabilitate – Comuna Mogoșoaia;

 Florin Răducu Covaci – Consilier Local – Consiliul Local Mogoșoaia;

 Constantin Bogdan Stan – Consilier Local – Consiliul Local Mogoșoaia.

Art. 2 Secretarul, persoanele desemnate la art. 1 și Compartimentul Resurse Umane vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii.

Art. 3 Prezenta dispoziţie se comunică celor interesați, compartimentelor de resort și Instituţiei Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut