DISPOZIȚIA 100/05.02.2020

Privind delegarea domnului Valentin Ciobanu cu atribuții și responsabilități de inspector – protecție civilă și agent – inundații

Având în vedere:

Referatul Compartimentului Resurse Umane  și Arhivă nr. 5073/05.01.2020;

În baza prevederilor art. 10 lit. b), art. 13 alin. (1), (2), (3) lit. d) și alin. (5) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă (r) actualizată cu modificările și actualizările ulterioare;

Conform dispozițiilor art. 29 alin. (2) din OMMP/OMAI nr. 1422/192/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră din 16.05.2012;

În temeiul art. 155 alin. (5) lit. e) și al art. 196 alin. (1), lit. b) și al art. 200 din OUG nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1 Delegarea domnului Valentin Ciobanu cu atribuții și responsabilități de inspector – protecție civilă și agent – inundații.

Art. 2  Secretarul, Compartimentul Resurse Umane și Arhivă, respectiv  persoana desemnată vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

Art. 3 Prezenta dispoziţie se comunică domnului Valentin Ciobanu, compartimentelor de resort și Instituției Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut