DISPOZIŢIA 37/28.01.2020

Privind aprobarea Regulamentului Intern pentru Stabilirea Procedurii și a Criteriilor de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Personalului Contractual din Cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia

Având în vedere:

Referatul Compartimentului Resurse Umane și Arhivă nr. 4351/27.01.2020;

Dispozițiile art. 17 și ale art. 40 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, (r) actualizată cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 8 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată cu modificările și completările ulterioare;

HCL nr. 1031/30.10.2019 pentru modificarea HCL nr. 1006/28.08.2019 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia și al serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local;

În temeiul art. 196 alin. (1), lit. b) și al art. 200 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art. 1  Începând cu data prezentei se aprobă Regulamentul Intern pentru Stabilirea Procedurii și a Criteriilor de Evaluare a Performanțelor Profesionale Individuale ale Personalului Contractual din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.  2  Începând cu data prezentei, orice alte prevederi contrare se abrogă.

Art. 3 Șefii tuturor compartimentelor din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Mogoșoaia vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinirea a prezentei.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică, compartimentelor de resort, respectiv Instituției Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut