DISPOZIŢIA 649/06.11.2023

DISPOZIŢIA NR. 649

DIN 06.11.2023

Privind convocarea ședinței extraordinară de îndată a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 07.11.2023

Având în vedere:

Referatul Secretarului Comunei Mogoșoaia nr. 27013/06.11.2023

Conform prevedrilor Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Mogoșoaia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 37/22.04.2021;

În temeiul art. 133 alin. (2) lit. a) și art. 134 alin. (4) teza finală, art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

 Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință de îndată din data de 07.11.2023, ora 15.00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia din 31.10.2023;

2. Proiect de hotărâre nr. 149 din 03.11.2023 Privind acordarea unor ajutoare de urgență pentru familiile aflate în stare de necesitate urmare incediului din data de 16.10.2023.

3. Diverse:

a)   Propunere Proiect privind aprobarea evenimentului “Serbările Iernii” în perioada 06 decembrie 2023-06 ianuarie 2024, organizat de Comuna Mogoșoaia.

Pentru proiectul de hotărâre nr. 2

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru Amenajarea Teritoriului si Urbanism, activități economico – financiare, agricultură, protecția mediului și turism, juridică și disciplină

Pentru proiectul de hotărâre nr. 2

Inițiator Viceprimarul Comunei Mogoșoaia

Comisia pentru muncă, protecție socială și protecția copilului

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta dispoziție.

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se transmit prin poștă electronică consilierilor locali.

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului potrivit prevederilor art. 135 alin. 4 și art. 243 alin. 1 lit. e din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Primar,                                                                               Contrasemnează,

Paul Mihai Nicu Precup                                                   Secretar General,

                                                                                         Bute Roxana Cristina

Actualizat la:
6 noiembrie 2023

Sari la conținut