DISPOZIȚIA 505/26.11.2020

Privind desemnarea persoanelor care vor constata contravențiile și vor aplica sancțiunile  prevăzute de Ordonanţa de urgenţă nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români actualizată cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere:

Referatul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor al comunei Mogoșoaia, privind faptele care constituie contravenție și vor fi sancționate, conform art. 42  din O.U.G. nr. 97/2005 actualizată cu modificările și completările ulterioare, cu privire la  verificarea cererilor pentru eliberarea actelor de identitate și documentelor prevăzute în susținerea acestora, nr. 30542/26.11.2020;

În baza prevederilor H.G. nr. 1375/2006, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr.243/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, precum și a Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări și completări prin legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul 196 alin. (1), lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE:

Art.1  Constituie contravenții și se sancționează după cum urmează:

–  nerespectarea dispozițiilor art.14 alin. (4), art. 23 alin. (1), art. 24 și art. 38 alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă de la 25 la 50 lei;

– nerespectarea dispozițiilor art.12 alin. (2), art 18 alin. (1), art. 19 alin. (2), art. 39 și art. 40 din din Ordonanța de Urgență nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă de la 40 la 80 lei;

– nerespectarea dispozițiilor art. 25, art. 34 alin. (2), art. 36 din Ordonanța de Urgență nr. 97/2005, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu amendă de la 75 la 150 lei.

Art.2  Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 1 și aplicarea sancțiunilor se fac de către:

  • cu atribuții de primire și verificare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate și a documentelor aferente acestora;
  • inspector – S.P.C.L.E.P Mogoșoaia cu atribuții de primire și verificare a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate și a documentelor aferente acestora.

Art.3  Constatarea contravențiilor  și aplicarea sancțiunilor se realizează pe bază de proces verbal de către persoanele menționate la art.2.

Art.4 Secretarul General și lucrătorii din cadrul S.P.C.L.E.P Mogoșoaia, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.

Art.5 Prezenta dispoziţie se va comunica persoanelor desemnate,  compartimentelor de resort şi Instituţiei Prefectului – Județul Ilfov.

Primar,
Paul Mihai Nicu Precup
Contrasemnează,
Secretar General,
Roxana Cristina Bute

Actualizat la:
14 ianuarie 2021

Sari la conținut